Март 2015

Иновативен проект на ИТА КОМ в абонатни станции на ДАЛКИЯ

ИТА КОМ ООД спечели обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 270 комплекта комуникационно оборудване за абонатни станции” в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти“. Възложител е Далкия Варна ЕАД. Към настоящия момент е внедрена и въведена в действие система SCADA. Тя е реализация на най-съвременните информационни технологии и позволява управлението на сложни технологични процеси в реално време.В проекта участва и фирма Евросис, която осигури комуникационните и програмните модули на системата SCADA – INFOSYS12 за дистанционно управление и контрол чрез комуникации GPRS в GSM среда.

Системата SCADA INFOSYS позволява дистанционни настройки за оптимизиране на отоплителния режим и намаляване на разходите на консумирана топлоенергия. Тя е програмен продукт за мониторинг, контрол и управление на оборудване в индустриални обекти. Системата е конфигурирана да управлява специфични топлинни процеси в абонатните станции, като осигурява събирането, съхранението в база данни, архивирането на данни, изпращането на управляващи команди, идентифицирането на алармени ситуации и визуализирането на данните в подходящ удобен за нуждите на операторите вид.

Новите контролери на Сименс, които бяха използвани в проекта, със своето ноу-хау в регулиране на топлоподаването и вграденият Modbus протоколи, направиха възможност операторските станции, разположени в Далкия Варна ЕАД и в офиса на ИТА КОМ ООД, през Internet да се извършва непрекъснат дистанционен контрол на работата на абонатните станции в блоковете. Това дава възможност за максимално оптимизиране на работата на абонатните станции, включително и чрез заложените аларми за аварийни ситуации.