Висока оценка за ИТА КОМ и отлични резултати за соларната инсталация на ИСУЛ

В периода март – юни 2014 год., фирма „ИТА КОМ” монтира и пусна в експлоатация Соларна инсталация за топла вода в сградите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”гр. София.

Обектът е финансиран по проект „СТАКАТО” по програма „Кончиерто” – част от „6-та рамкова програма” на ЕС STACCATO (TREN/07/FP6EN/SO7.700296/038441).

Бяха инсталирани общо 106 броя слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF с активна площ на абсорбера 2,2 кв. м. Соларната инсталация беше интегрирана и разпределена в три отделни групи за всяка от обособените сгради на болницата и работи в комбинация към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като бяха монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л и система за автоматично управление и измерване на усвоената енергия.

Очакваната годишна икономия по проект е 154 000 kWh топлинна енергия и спестени емисии въглероден диоксид, оценени на 38,03 т годишно.

Една година след въвеждането в експлоатация на обекта, измерените резултати, възлизат на 160 375 kWh топлинна енергия. Рреално усвоените от соларната система и акумулирани в бойлерите за БГВ. Спестени са 39,06 т емисии въглероден диоксид.

Над 2/3 от потреблението на топлата вода на болницата през летния период се покрива от Соларната инсталация.

  „Резултатите от спестена енергия ни удовлетворяват напълно и същевременно са от голямо значение за енергийната паспортизация на болницата. Показателен е и фактът, че има дни, в които соларната система Bosch покрива 100% от консумацията на БГВ. Така можем да гледаме спокойно в бъдещето и да се концентрираме върху нашата основна мисия – да полагаме висококачествени грижи за нашите пациенти“, сподели Владимир Николов, инвеститорски контрол в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Той изрази задоволството си от качеството на обслужване на фирмата-изпълнител „ИТА КОМ”: „Фирмата изпълнява коректно поетите ангажименти за периодичен преглед на системите и демонстрира изключително кратко време за реакция, при необходимост – под един час. Това ни дава спокойствие, защото работим с партньор, на който можем да разчитаме.”

Допълнително монтираната система за енергиен дистанционен мониторинг на Соларните инсталации и абонатните станции, постигна оптимизиране на топлоснабдяване в сградите.

Измерените действителни резултати в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, демонстрират ефективността на съвременните енергоефективни технологии и технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.

Категории News